Katerynoslav's conscious Ukrainianness in the context of the problem of national identity and historical memory of 1917-1919

Abstract

The article analyzes the events of participation of Ukrainian lovers of Ekaterislav region in the process of restoring national identity, related to overcoming amnesia of historical memory in the Ukrainian National Democratic Revolution of 1917–1921. Formulation problem. Chronological framework of the study March 1917 – end of January 1919 due to That it was during this period that various forms of Ukrainian statehood (Central Rada, Hetmanate, Directory) operated in Katerynoslav with a short break due to the seizure of power by the Bolsheviks (January 1918 – March 1918). The aim of research to this era was the most favorable for the restoration of historical memory, which influenced the development of the national identity of the inhabitants of the industrial Russified Katerynoslav, who had Cossack Ukrainian roots. Conscious Ukrainianness of Katerynoslav played an important role in the processes of revival of the Ukrainian nation in Katerynoslav. The main results. The article notes that the decisions of the Ukrainian National Congress of Katerynoslav in 1917 had a significant impact on the processes of national revival in Ekaterinoslav during 1917–1919; organization of Free Cossack detachments and their participation in repelling Bolshevik aggression in December 1917 – early 1918. During the Hetmanate, the Council of the Union of Democrat Farmers in Katerynoslav, headed by Dmytro. In 1919 The Council of Ukrainian Teachers in Katerynoslav not only initiated the renaming of Katerynoslav, but also called on representatives of other Ukrainian cities to get rid of Russian imperial markers. During 1917–1919, the conscious Ukrainianness of Katerynoslav played an important role in the revival of Ukrainian national identity in the Katerynoslav region, which had important practical results in defending the region from Russian occupiers. D. Yavornytsky, V. Bidnov, M. Omelyanovych-Pavlenko, Agapit, and the Sparrow Brothers played an important role in these processes. The author uses the methodology of microhistory and biography, a regional approach, associated with little-known episodes of the life of D. I. Yavornytsky. Concise conclusions and practical meaning. The influence of the Ekaterinoslav pro-Ukrainian intelligentsia on the processes of restoration of Ukrainian national identity and historical memory during the Ukrainian revolution of 1917–1921 has been established. The author interprets little-known sources and introduces into scientific circulation new documents that reveal little-known episodes of D. Yavonytsky's activity during the Hetmanate. The study is based on a variety of sources of different origins documents : normative documents, ego-sources and materials of the press. Ekaterinoslavshchina. Scientific novelty and originality. The author highlights the events of the Ukrainian Revolution, which are not well known enough for the life of Ukrainian-loving Katerynoslav. Some sources are introduced for the first time with analytical author's interpretation. Scientific novelty and main results are the introduction into scientific circulation of unknown or insufficiently known documents, analysis and interpretation of documents insufficiently processed by researchers. The type of article: research article.

Author Biography

Yurii Mytrofanenko, Vasyl Sukhomlynskyi Kirovograd regional institute of postgraduate pedagogical education

Ph. D. in History, Senior Lecturer of Theory and Methods of Secondary Education, Vasyl Sukhomlynskyi Kirovograd regional institute of postgraduate pedagogical education, Kropyvnytskyi, Ukraine.

References

Abrosymova, S., 2005. Entsyklopedyst kozachchyny [Encyclopedist of the Cossacks. Ukrainian Historical Journal]. . Ukrayins’kyy istorychnyy zhurnal. No. 4. Pp. 31–41.

Koval’chuk, M., 2015. Bytva dvokh revolyutsiy: Persha viyna Ukrayinsʹkoyi Narodnoyi Respubliky z Radyans’koyu Rosiyeyu. 1917–1918 rr. [The battle of two revolutions: The first war of the Ukrainian People’s Republic with Soviet Russia]. Vol. 1. K.: Stylos, 607 p.

Boyko, O., Snida, Y., 2010. Postat’ arkhiyepyskopa Katerynoslavs’koho Ahapita na tli tserkovno-politychnykh protsesiv pislya revolyutsiynoyi doby (1917–1924) [The figure of Archbishop Agapit of Ekaterinoslav against the background of church-political processes after the revolutionary era (1917–1924)]. Prydniprov’ya: istoryko-krayeznavchi doslidzhennya: zb. nauk. pr. Issue 8 D.: DNU Publ. Pp. 225–233.

Kolyechkin, V., Kuleshov, S., Pasichnyk, L., 2021. Yelysavethrad. Shlyakh do Ukrayiny. 1917–1922 [Yelisavetgrad. The way to Ukraine. 1917–1922]. Kropyvnytsky: Publisher Lysenko VF. 364 p.

Lobodayev, V., 2010. Revolyutsiyna stykhiya. Vilʹnokozats’kyy rukh v Ukrayini 1917–1918 rr. [Revolutionary element. Free Cossack movement in Ukraine 1917 – 1918]. K.: Tempora. 672 p.

Mazepa, I., 2003. Ukrayina v ohni y buri revolyutsiy [Ukraine in the fire and storm of revolutions]. K.: Tempora, 608 p.

Mytrofanenko, Yu., Tsymlyakova, T., 2011. Polk Sichovykh Stril’tsiv «Vil’noho kozatstva» v podiyakh Ukrayins’koyi revolyutsiyiyi na Katerynoslavshchyni 1918–1919 [Regiment of Sich Riflemen of the «Free Cossacks» in the events of the Ukrainian revolution in the Ekaterinoslav region 1918–1919]. Prydniprovʺya: istoryko-krayeznavchi doslidzhennya: zb. nauk. pr. Issue 9. D.: DNU Publ. Pp. 175–182.

Mytrofanenko, Y., 2012. Dukhovno-ku’lturni tsinnosti u svitohlyadi ta diyal’nosti otamaniv revolyutsiynoho periodu 1917–1920 rr. [Spiritual and cultural values in the worldview and activities of the atamans of the revolutionary period 1917–1920]. Prydniprov’ya: istoryko-krayeznavchi doslidzhennya: zb. nauk. pr. Issue 9 D.: DNU Publ. Pp. 53–63.

Mytrofanenko, Y., 2007. D. I. Yavornyts’kyy ta otamany Yu. Bozhko i N. Makhno [D. I. Yavornytsky and Atamans Yu. Bozhko and N. Makhno]. Naddnipryans’ka Ukrayina: istorychni protsesy, podiyi, postati. Issue 5. D.: DNU Publ. Pp. 113–118.

Mytrofanenko, Y., 2021. Vil’nokozatskyy rukh na Katerynoslavshchyni 1917–1919: istoriohrafiya problemy ta perspektyvy doslidzhennya [Free Cossack movement in the Ekaterinoslav region 1917–1919: historiography of the problem and prospects of research]. XII Dnipropetrovsʹka oblasna istoryko-krayeznavcha konferentsiya «Istoriya Dniprovs’koho Nadporizhzhya», 09.11-12.11.2021, Dnipro: materialy dopovidey / vidp. red. d-r ist. nauk, prof. S. I. Svitlenko. D.: Lira, 2021. Pp. 158–161.

Mytrofanenko, Y., 2022. Providnyky povstansʹkoho rukhu Prydniprovʺya (za materialamy orhaniv derzhavnoyi bezpeky): zbirnyk dokumentiv (retsenziya) [Leaders of the insurgent movement of the Prydniprovya (according to the materials of state security bodies): a collection of documents]. Pivdennyy arkhiv. Istorychni nauky. Issue 35. Pp. 24–30.

Mytsyk, Y., 1991. D. I. Yavornyts’kyy i V. O. Bidnov Vchenyy-podvyzhnyk [D. I. Yavornytsky and V. O. Bidnov Scientist-ascetic]. Materialy nauk.-prakt. konf., prysvyachenoyi 135-richchyu z dnya narodzhennya vchenoho. Dnipropetrovs’k. Pp. 19–22.

Omelyanovych-Pavlenko, M., 2007. Spohady komandarma (1917–1920). Dokumental’no-khudozhnye vydannya [Memoirs of a commander (1917–1920). Documentary and artistic publication]. K.: Tempora. 608 p.

Providnyky povstans’koho rukhu Prydniprov’ya (za materialamy orhaniv derzhavnoyi bezpeky): zbirnyk dokumentiv, 2021 [Leaders of the Dnieper insurgent movement (according to the materials of state security bodies): collection of documents] / upor. Yuriy Pakhomenkov, Oleksandr Chepurko. D.: Herda. 288 p.

Respublikanets’. 1919. [Republican]. CH. № 20. 7 sichnya.

Svitlenko, S., 2015. Dmytro Yavornyts’kyy: vchenyy ta pedahoh v ukrayins’komu intelektualʹnomu spivtovarystvi [Dmytro Yavornytsky: scientist and teacher in the Ukrainian intellectual community]. D.: Lira. 312 p.

Snida, Y., 2012. Kul’turno-natsional’nyy vektor diyal’nosti pravoslavnoho dukhovenstva Katerynoslavshchyny u porevolyutsiyni roky (1917–1918) [Cultural and national vector of activity of the Orthodox clergy of Ekaterinoslav region in the post-revolutionary years (1917–1918)]. Naddnipryans’ka Ukrayina: istorychni protsesy, podiyi, postati. Vyp. 5. D.: DNU Publ. Pp. 113–118.

Suchasnyky pro D. I. Yavornyts’koho, 2006 [Contemporaries about D. I. Yavornytsky] / upor. M. Chaban. K.: Yaroslaviv Val. 236 p.

Ukrayina. 1919 rik.: M. Kapustyans’kyy «Pokhid Ukrayinsʹkykh armiy na Kyyiv-Odesu v 1919 rotsi». Y. Malanyuk «Uryvky zi spohadiv». Dokumenty ta materialy: Dokumental’no-naukove vydannya, 2004 [Ukraine. 1919: M. Kapustyansky “March of the Ukrainian armies on Kyiv-Odessa in 1919”. E. Malanyuk Excerpts from memories”. Documents and materials: Documentary-scientific edition] / peredm. Ya. Tynchenko. K.: Tempora. 558 p.

Ukrayins’ka revolyutsiya 1917–1921 rr. na Prydniprov’yi: zb. dok. i mat-liv, 2016 [The Ukrainian Revolution of 1917–1921 in the Dnieper] / uklad. Y. Pakhomenkov, N. Yuzbasheva; red. N. Yuzbasheva. Dnipro: LIRA, 2016. 372 p.

Ukrayins’kyy natsional’no-vyzvol’nyy rukh, Berezen’ – lystopad 1917 r. Dokumenty i materialy, 2003 [Ukrainian National Liberation Movement, March – November 1917. Documents and materials ]. K.: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy. 1024 p.

Tsymlyakova, T., 2005. Do biohrafiyi D. Yavornyts’koho [To the biography of D. Yavornytsky]. Hrani. No. 5. Pp. 31–39.

Chaban, M., 2002. Diyachi Sicheslavs’koyi «Prosvity» (1905–1921). Bibliohrafichnyy slovnyk: Naukove vydannya [Figures of the Sicheslav Enlightenment (1905–1921). Bibliographic dictionary: Scientific edition]. Dnipropetrovsʹk: Ima-Pres. Pp. 108–114.
Published
2022-12-30
How to Cite
MYTROFANENKO, Yurii. Katerynoslav's conscious Ukrainianness in the context of the problem of national identity and historical memory of 1917-1919. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології ISSN 2664-9950 (Print) ISSN 2707-6385 (Online), [S.l.], v. 5, n. 1-2, dec. 2022. ISSN 2707-6385. Available at: <http://uha.dp.ua/index.php/UHA/article/view/559>. Date accessed: 28 may 2023. doi: https://doi.org/10.15421/26220508.
Section
History of Ukraine