Everyday life of the social elite of the Left Bank of Ukraine at the end of the 18th century – the first half of the 19th century: problems and prospects of research

Abstract

Anthropological turn in the historiography of the second half of the 20th – beginning of the 21th century placed man at the center of the historical process, emphasizing on the everyday life of people of different eras, their thoughts, moods, feelings and beliefs. The topic of the article covers the chronological period caused by modernization shifts in the traditional culture of the Left Bank Ukrainians, political and social by the abolition of the autonomy of the Hetmanship.  The purpose of the article is to highlight the specifics of the analysis of the everyday life of the social elite of Left Bank Ukraine at the end of the 18th – in the first half of the 19th century, to determine the characteristics of the main problem-thematic sections of the study and the informative potential of historical sources in the context of everyday history.  The source base of the intelligence was made up of the works of domestic and foreign researchers, a complex of primary sources, representatives of the nobility of Left Bank Ukraine, works of fiction, periodicals, reference, advertising publications of the period under study. Research methods: problem-chronological, comparative-historical, logical, historical-genetic. Main results: The peculiarities of methodological approaches to the study of the everyday space of the social elite of the Left Bank are revealed. Emphasis is placed on the complex nature of the research, which combines macro and micro levels. The necessity of applying the principles of anthropocentrism, maximum detailing and individualization, and multidisciplinary methods for the analysis of everyday practices of the Ukrainian nobles of the Left Bank is proven. It is proposed to carry out the reconstruction of the everyday life of the social elite on the basis of two main problem-thematic segments: material and household and cultural and social spheres. Their comparative characteristics have been carried out. The informative capabilities of the source database are analyzed. Concise conclusions: The study of everyday practices that were formed among the social elite of Left Bank Ukraine at the end of the 18th – in the first half of the 19th century, in the context of everyday history opens up new research perspectives and expands the informative possibilities of the main segments of the source base: ego-documents, works of fiction, periodical materials, reference, advertising publications of the specified period. Practical significance: the main provisions and factual material can serve as a supplement to specific aspects of the history of everyday life in Left Bank Ukraine. Originality is based on a wide range of used sources and their analytical and synthetic processing. Scientific novelty: a modernized information model of the historian's cognitive work in the process of researching the everyday space of the social elite of the Left Bank at the end of the 18th - the first half of the 19th centuries is proposed. Type of article: scientific, theoretical and analytical.

Author Biography

Oleh Malyshko, Oles Honchar Dnipro National University

Postgraduate student at the Department of History of Ukraine, Historical Faculty, Oles Honchar Dnipro National University 

References

Avtobiograficheskie zametki I. I. Serdyukova (1803-1886), 1896. Kievskaya starina [Autobiographical notes of I. I. Serdyukov (1803-1886). Kyiv antiquity], № 11, s. 178-224 (in Russian).

Berger, P. i Lukman, T., 1995. Sotsial'noe konstruirovanie real'nosti. Traktat po sotsiologii znaniya [Social construction of reality Treatise on the sociology of knowledge]. Moskva: Medium (in Russian).

Berk, P., 2004. Nova istoriia: yii mynule ta maibutnie: vstup. Novi perspektyvy istoriopysannia: per.z anhl. [New History: her Past and Future: an Introduction. New perspectives of historiography: translated from English] Za redaktsiieiu P. Berka. Kyiv: Nika-Tsentr, s. 8-35 (in Ukrainian).

Blok, M., 2018. Apolohiia istorii abo remeslo istoryka [Apology of history or the craft of the historian]. Kyiv: Laurus (in Ukrainian).

Bolebrukh, A.H., 2000. Suchasna liudyna v konteksti istorychnoho mynuloho: humanitarnyi aspekt. Hrani [Modern man in the context of the historical past: humanitarian aspect. Faces], № 3(11), s. 18-21 (in Ukrainian).

Bondar-Tereshchenko, I., 2009. U zadzerkalli 1910-30-kh rokiv [In the rear-view mirror of the 1910s and 1930s.]. Kyiv: Tempora (in Ukrainian).

Borysenko, M. V., 2009. Zhyttia ta pobut miskoho naselennia Ukrainy u 20-30-kh rokakh XX st. [Life and everyday life of the urban population of Ukraine in the 20s and 30s of the 20th century]. Kyiv: VD “Stylos” (in Ukrainian).

Brodel, F., 1995. Materialna tsyvilizatsiia, ekonomika i kapitalizm. XV-XVIII st. [Material civilization, economy and capitalism. XV-XVIII centuries]. Kyiv: Osnovy, t. 1: Struktury povsiakdennosti: mozhlyve i nemozhlyve (in Ukrainian).

Buriak, L., 2003. Povsiakdenne zhyttia kozatskoi elity Livoberezhnoi Ukrainy u XVIII st. kriz pryzmu materialnoho svitu. Sotsium. Almanakh sotsialnoi istorii [Everyday life of the Cossack elite of the Left Bank of Ukraine in the 18th century through the lens of the material world. Society. Almanac of social history], vyp. 2, s. 197-206 (in Ukrainian).

Vandel'fel's, B., 1991. Povsednevnost' kak plavil'nyy tigel' ratsional'nosti. Sotsio-Logos [Everyday life as a melting pot of rationality. Socio-Logos]. Moskva: Progress, vyp.1. Obshchestvo i sfera smysla, s. 17-23 (in Russian).

Vinskiy, G. S., 1914. Moe vremya. Zapiski Vinskogo [My time. Vinsky's notes]. Sankt-Peterburg: Ogni (in Russian).

Ginzburg, K., 2004. Mify-emblemy-primety. Morfologiya i istoriya [Myths-emblems-omens. Morphology and history]. Sbornik statey, per. s it. i poslesl. S. L. Kozlova. Moskva: Novoe izdatel'stvo (in Russian).

Hohokhiia, N. T., 2005. “Zhinka-stakhanovka”: njvyi obraz u radianskykh zasobakh masovoi informatsii druhoi polovyny 30-kh rokiv. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka ["Stakhanovka woman": a new image in the Soviet mass media of the second half of the 1930s. Bulletin of Luhansk State Pedagogical University named after Taras Shevchenko], № 8 (88), s. 35-45 (in Ukrainian).

Holovko, V., 2007. «Ryba ta miaso» istorii povsiakdennosti: teoretychni zasady napriamku. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky: mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats ["Fish and meat" of the history of everyday life: theoretical foundations of the direction. Problems of the history of Ukraine: facts, judgments, searches: interdepartmental collection of scientific papers]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, vyp. 17, s. 87-101 (in Ukrainian).

Gorlenko, V., 1893. Iz istorii yuzhno-russkogo obshchestva nachala 19 v. (Pis’ma V. I. Charnysha, A. I. Chepy, V. G. Poletiki i zametki k nim). Kievskaya starina [From the history of South Russian society in the early nineteenth century. (Letters of V. I. Charnysh, A. I. Chepa, V. G. Poletika and notes to them). Kyiv antiquity], № 1, s. 41-76 (in Russian).

Hrebinka, Ye. P., 1980-1981. Tvory: u 3 t. [Works: in 3 vol.], red.: S. D. Zubkov. Kyiv: Naukova dumka (in Ukrainian).

Hryhorii Halahan. Zhurnal (1836-1841) [Journal (1836–1841)], 2020, upor., vstup. ta prykints. st., koment.: M. Budzar, Ye. Kovalov; red.: I. Kolesnyk. Kiev: StreamArLine (in Ukrainian).

Hulak-Artemovskyi, P., 1950. Vybrani tvory [Selected works]. Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo khudozhnoi literatury (in Ukrainian).
Dnevnik general’nogo podskarbiya Yakova Markovicha (1717-1767 gg.): v 3 ch. [Diary of the general treasurer Yakov Markovich (1717–1767): at 3 parts], 1893-1897. Kiev: Tipografiya G. T. Korchak-Novitskogo (in Russian).

Drovoziuk, S. I., 2007. Problemy «Zhyvoi» liudyny v ukrainskii istorychnii dumtsi XX-XXI st. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Istoriia [Problems of the "Living" person in Ukrainian historical thought of the 20th-21st centuries. Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynskyi. Series: History]. Vinnytsia, vyp. 12, s. 325-330 (in Ukrainian).

Zabolotna, T., 2010. Istoriia povsiakdennosti – «panatseia vid usikh khvorob» chy pastka dlia istoryka? Istoriia povsiakdennosti: teoriia ta praktyka: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii 14-15 travnia 2010 r. [The history of everyday life - a "panacea for all diseases" or a trap for the historian? History of everyday life: theory and practice: materials of the All-Ukrainian scientific conference, May 14–15, 2010]. Pereiaslav-Khmelnytskyi, s. 38-43 (in Ukrainian).

Zashkilniak, L., 2004. Metodolohichni aspekty svitovoho istoriohrafichnoho protsesu i suchasna ukrainska istorychna nauka. Ukrainska istoriohrafiia na zlami XX i XXI stolit: zdobutky i problemy [Methodological aspects of the world historiographical process and modern Ukrainian historical science. Ukrainian historiography at the turn of the 20th and 21st centuries: achievements and problems]. Kolektyvna monohrafiia za redaktsiieiu L. Zashkilniaka. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, s. 24-57 (in Ukrainian).

Karmannaya knizhka dlya priezzhayushchikh na zimu v Moskvu starikov i starushek, nevest i zhenikhov, molodykh i ustarelykh davushek, shchegoley, vertoprakhov, volokit, igrokov i prochikh [A pocket book for old men and women coming to Moscow for the winter, brides and grooms, young and obsolete girls, dandies, heliporters, red tape, players and others], 1791. Moskva: V tipografii u V. Okorokova, ch 1 (in Russian).

Kasavin, I. T. i Shchavelev, S. P., 2004. Analiz povsednevnosti [Analysis of everyday life]. Moskva: Kanon (in Russian).

Kvitka-Osnovianenko, H. F., 1983. Vybrani tvory [Selected works]. Kyiv: Molod (in Ukrainian).

Kovpak, L. V., 2003. Sotsialno-pobutovi umovy zhyttia naselennia Ukrainy v druhii polovyni XX st. (1945-2000 rr.) [Social and household living conditions of the population of Ukraine in the second half of the 20th century. (1945–2000)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy (in Ukrainian).

Koliastruk, O. A., 2008. Dokumenty osobovoho pokhodzhennia yak dzherela z istorii povsiakdennosti. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Documents of personal origin as sources from the history of everyday life. Ukrainian historical journal], № 2, s. 145-153 (in Ukrainian).

Koliastruk, O., 2009. Zmist poniattia “povsiakdennia”, “povsiakdenne zhyttia”, „istoriia povsiakdennosti”. Narysy povsiakdennoho zhyttia radianskoi Ukrainy v dobu nepu (1921-1928 rr.): Kolektyvna monohrafiia [The content of the concept of "everyday life", "everyday life", "history of everyday life". Essays on everyday life in Soviet Ukraine during the NEP period (1921–1928): monograph: in 2 parts], red. S.V. Kulchytskyi: V 2 ch. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, ch. 1, s. 8-17 (in Ukrainian).

Koliastruk, O. A., 2008. Istoriia povsiakdennosti yak obiekt istorychnoho doslidzhennia: istoriohrafichnui I metodolohichnyi aspekty [The history of everyday life as an object of historical research: historiographical and methodological aspects]. Kharkiv: Kursor.

Koliastruk, O. A., 2007. Predmet istorii povsiakdennosti: istoriohrafichnyi ohliad yoho stanovlennia u zarubizhnii ta vitchyznianii istorychnii nautsi. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [The subject of the history of everyday life: a historiographic review of its formation in foreign and domestic historical science. Ukrainian historical journal], № 1, s. 174-184 (in Ukrainian).

Kotliarevskyi, I., 2014. Vybrani tvory [Selected works]. Kyiv: KM-Buks (in Ukrainian).

Krom, M., 2003. Povsednevnost' kak predmet istoricheskogo issledovaniya. Istoriya povsednevnosti: Sbornik nauchnykh rabot [Everyday life as a subject of historical research. History of everyday life: a collection of scientific papers]. Otv. Redaktor M. M. Krom. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Evropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburge; Aleteyya, s. 10-21 (in Russian).

Kruglov, D. N., 1996. Povsednevnost' kak predmet filosofskoy refleksii: dis. kand. filosof. nauk [Everyday life as a subject of philosophical reflection: dissertation of a candidate of philosophical sciences]. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy universitet (in Russian).

Kudelko, S. M., 2004. Istoriya povsednevnosti v kontekste istoricheskogo kraevedeniya. Epokha. Kul'tura. Lyudi (Istoriya povsednevnosti i kul'turnaya istoriya Germanii i Sovetskogo Soyuza. 1920-1950-e gody): Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Khar'kov, sentyabr' 2003 g.: Sbornik dokladov [The history of everyday life in the context of historical local history. Epoch. Culture. People (History of everyday life and cultural history of Germany and the Soviet Union. 1920–1950s): Proceedings of the International Scientific Conference, Kharkov, September 2003: Collection of reports]. Khar'kov: Vostochno-regional'nyy tsentr gumanitarno-obrazovatel'nykh initsiativ (in Russian).

Kunovska, O., 2008. Quo vadis “Istoriia povsiakdennia”? Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini [Quo vadis "Everyday history"? Historiographic research in Ukraine]. Kyiv: NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy (in Ukrainian).

Le Goff, Zh., 2013. Istoriya i pamyat'. Per. s fr. K. Z. Akopyana [History and memory: translation from French by K. Z. Hakobyan]. Moskva: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN) (in Russian).

Levi, Dzh., 1996. Biografiya i istoriya. Sovremennye metody prepodavaniya noveyshey istorii [Biography and history. Modern methods of teaching contemporary history]. Moskva: IVI RAN, s. 191-206 (in Russian).

Leleko, V. D., 2008. Kul'turologiya povsednevnosti: stanovlenie i sovremennoe sostoyanie. Fundamental'nye problemy kul'turologii: v 4 t. [Culturology of everyday life: formation and current state. Fundamental problems of cultural studies: in 4 v.]. Otv. Redaktor D. L. Spivak. Sankt-Peterburg: Aleteyya, t.1. Teoriya kul'tury, s. 377-38 (in Russian)9.

Lefevr, A., 1954. Vvedenie v estetiku [Introduction to aesthetics]. Pod redaktsiey Z. Smirnovoy. Moskva: Inostrannaya literatura (in Russian).

Lysenko, O., 2010. Istoriia povsiakdennosti yak haluz naukovoho zanannia (povsiakdenna istoriia viiny: metodolohichni notatky). Storinky voiennoi istorii Ukrainy: zbirnyk naukovykh statei [The history of everyday life as a field of scientific study (everyday history of war: methodological notes). Pages of the military history of Ukraine: a collection of scientific articles]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, t. 13, s. 8-22 (in Ukrainian).

Lyubichankovskiy, S. V., 2012. Problemy opredeleniya sub"ekta povsednevnosti v istoricheskom issledovanii. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN [Problems of determining the subject of everyday life in historical research. Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], t. 14, № 3, s. 150-153 (in Russian).

Lyudtke, A., 1999. Chto takoe istoriya povsednevnosti? Ee dostizheniya i perspektivy v Germanii. Sotsial'naya istoriya. Ezhegodnik 1998/99 [What is the history of everyday life? Her achievements and prospects in Germany. Social history. Yearbook 1998/99]. Moskva: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), s. 77-100 (in Russian).

Masliichuk, V. L., 2008. Provintsiia na perekhresti kultur: doslidzhennia z istorii Slobidskoi Ukrainy XVII-XIX st. [A province at the crossroads of cultures: research on the history of Slobid Ukraine of the XVII–XIX centuries]. Kharkiv: Kharkivskyi pryvatnyi muzei miskoi sadyby (in Ukrainian).

Medik, Kh., 1994. Mikroistoriya. Thesis: teoriya i istoriya sotsial'nykh institutov i sistem. Al'manakh [Microhistory. Thesis: theory and history of social institutions and systems. Almanac], t. 2, vip. 4, s. 193-202 (in Russian).

Melnyk, V. I., 2006. Doli v interieri istorii. Istoryko-publitsystychni narysy [Destinies in the interior of history. Historical and journalistic essays]. Vinnytsia: Knyha-Veha (in Ukrainian).

Molchanov, V. B., 2005. Dobrobut osvitian v Ukraini u XIX – napochatky XX st. Istoriia Ukrainy [Welfare of educators in Ukraine in the 19th and early 20th centuries. History of Ukraine], № 11 (411), s. 1-2 (in Ukrainian).

Nahaiko, T., 2012. Povsiakdennist yak poniatiina katehoriia istorychnoho doslidzhennia: osiahnennia interpretatsii. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii: Zbirnyk naukovykh statei [Everydayness as a conceptual category of historical research: understanding interpretations. Scientific notes on Ukrainian history: Collection of scientific articles]. Pereiaslav-Khmelnytskyi, s. 4-12 (in Ukrainian).

Novosel’e: v 2 ch. [Housewarming: in 2 parts], 1833-1834. Sankt-Peterburg: Tipografiya A. Plyushara.

Ohloblyn, O., 1959. Liudy staroi Ukrainy [People of old Ukraine]. Miunkhen: Vydavnytstvo “Dniprova khvylia” (in Ukrainian).

Ohloblyn, O., 1966. Opanas Lobysevych (1732-1805) [Opanas Lobysevych (1732–1805)]. Miunkhen-Niu-York: Vydavnytstvo “Dniprova khvylia” (in Ukrainian).

Olabarri, I., 2004. «Novaya» novaya istoriya: struktura bol'shoy dlitel'nosti. Oykumena: al'manakh sravnitel'nykh issledovaniy politicheskikh institutov, sotsial'no-ekonomicheskikh sistem i tsivilizatsiy "New" new history: a structure of great duration. Ecumene: An Almanac of Comparative Studies of Political Institutions, Socio-Economic Systems and Civilizations], vyp. 2, s. 176-207 (in Russian).

Polyakova, I. P., 2009. Povsednenost’ kak predmet issledovaniya gumanitarnykh nauk, Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region [Everyday life as a subject of research in the humanities. News of higher educational institutions. North Caucasus region], № 3 (151), s. 9-13 (in Russian).

Pushkareva, N. L., 2005. «Istoriya povsednevnosti» i «istoriya chastnoy zhizni»: soderzhanie i sootnoshenie ponyatiy. Sotsial'naya istoriya. Ezhegodnik 2004 ["History of everyday life" and "history of private life": the content and correlation of concepts. Social history. Yearbook 2004]. Moskva: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), s. 93-113 (in Russian).

Pushkareva, N. L., 2004. Predmet i metody izucheniya povsednevnosti. Etnograficheskoe obozrenie [The subject and methods of studying everyday life. Ethnographic Review], № 5, s. 3-19 (in Russian).

Tosh, D., 2000. Stremlenie k istine. Kak ovladet' masterstvom istorika: per. s angl [The pursuit of truth. How to master the skill of a historian: translation from English]. Moskva: Ves' mir (in Russian).

Tri pis’ma grafa P. V. Zavadovskogo, 1775 i 1776 g., 1890. Kievskaya starina [Three letters of Count P. V. Zavadovsky, 1775 and 1776. Kyiv antiquity], № 9, s. 491-492 (in Russian).

Tumanskiy, V. I., 1881. Stikhotvoreniya. 1817-1839 [Poems. 1817–1839]. Sankt-Peterburg: Tipografiya I. Gabermana (in Russian).

Tumanskiy, F., 2012. Lekarstvo ot skuki I zabot [Cure for boredom and worries]. Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo: “Sankt-Peterburg”, ch. 2 (in Russian).

Udod, O., 2010. Istoriia povsiakdennosti: pytannia metodolohii ta dzhereloznavstva. Povoienna Ukraina: narysy sotsialnoi istorii (druha polovyna 1940-kh – seredyna 1950-kh rr.): kolektyvna monohrafiia u 3 chastynakh [History of everyday life: issues of methodology and source studies. Post-war Ukraine: essays of social history (second half of the 1940s - mid-1950s): monographs: in 3 parts]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, ch. 1-2, s.17-39 (in Ukrainian).

Udod, О., 2020. Ustoriia povsiakdennosti yak providnyi napriam ukrainskoi istoriohrafii. Kraieznavstvo [The history of everyday life as a leading direction of Ukrainian historiography. Local history], № 3, s. 6-9 (in Ukrainian).

Fevr, L., 1991. Boi za istoriyu; per. s fr. A.A. Bobovicha i dr. [Fights for history: trans. from fr. A. A. Bobovich and others]. Moskva: Nauka (in Russian).

Fitspatrik, Sh., 2008. Povsednevnyy stalinizm. Sotsial'naya istoriya Sovetskoy Rossii v 30-e gody: gorod [Everyday Stalinism. Social history of Soviet Russia in the 30s: the city]. Moskva: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2-e izd. (in Russian).

Chastnaya perepiska G. R. Galagana, 1899. Kievskaya starina [Private correspondence G.P. Galagana. Kyiv antiquity], № 5, s. 181-198; № 7, s. 24-32 (in Russian).

Chastnaya perepiska Grigoriya Andreevicha Poletiki (1750-1784), 1894. Kievskaya starina [Private correspondence of Grigory Andreevich Poletika (1750–1784). Kyiv antiquity], № 10, s. 123-124 (in Russian).

Shart'e, R., 2006. Pis'mennaya kul'tura i obshchestvo [Written culture and society]. Per. s fr. i poslesl. I.K. Staf. Moskva: Novoe izdatel'stvo (in Russian).

Shvydkyi, V. P., 2007. Brodiazhnytstvo yy zhebratstvo yak element sotsialnoho zhyttia v Ukraini u pershii polovyni 1950-kh rokiv. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Vagrancy and begging as elements of social life in Ukraine in the first half of the 1950s. Ukrainian historical journal], № 1, s. 149-168 (in Ukrainian).

Shyuts, A., 1988. Struktura povsednevnego myshleniya. Sotsiologicheskie issledovaniya [The structure of everyday thinking. Sociological research], № 2, s. 129-137 (in Russian).

Shcheglova, T. K., 1998. Ustnaya istoriya i kraevedcheskaya rabota. Prepodavanie istorii v shkole [Oral history and local history work. Teaching history at school], № 5, s. 60-63 (in Russian).

Yakovenko, N., 2009. Narys z istorii serednovichnoi ta rannomodernoi Ukrainy [An essay on the history of medieval and early modern Ukraine]. Kyiv: Krytyka (in Ukrainian).

Yakovenko, N., 2001. Paralelnyi svit. Doslidzhennia z istorii uiavlen ta idei v Ukraini XIII-XVII st. [Parallel world. Studies on the history of perceptions and ideas in Ukraine of the 13th–17th centuries]. Kyiv: Krytyka (in Ukrainian).

Yakubova, L. D., 1999. Natsionalno-kulturne zhyttia etnichnykh menshostei Ukrainy (20-30-ti roky): korenizatsiia i denatsionalizatsia. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [National and cultural life of ethnic minorities of Ukraine (20-30s): indigenization and denationalization. Ukrainian historical journal], № 1, s. 41-55 (in Ukrainian).
Published
2022-12-30
How to Cite
MALYSHKO, Oleh. Everyday life of the social elite of the Left Bank of Ukraine at the end of the 18th century – the first half of the 19th century: problems and prospects of research. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології ISSN 2664-9950 (Print) ISSN 2707-6385 (Online), [S.l.], v. 5, n. 1-2, dec. 2022. ISSN 2707-6385. Available at: <http://uha.dp.ua/index.php/UHA/article/view/557>. Date accessed: 28 may 2023. doi: https://doi.org/10.15421/26220506.
Section
History of Ukraine