The serial publications as sources of research on the history of agricultural experimental work in Ukraine

Abstract

The aim is to analyze the bibliographic series based on the National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. The methods are source analysis, in particular, the use of traditional methods of classification and critique of documentary sources, its identification, analysis and synthesis. Scientific novelty. The article covers the topics of the most popular series “Agrarian Science of Ukraine in Persons, Documents, Bibliographies”, that was founded in 1998. The theoretical and practical contribution in the development of a strategy for managing the agro-industrial complex of Ukraine by well-known scientists M. Vavilov, O. Kvastsnyky, P. Sloskin, K. Gedroits, V. Resemlo, I. Lukinov, O. Alesho, S. Tretyakov, B. Yenken, A. Sko­rohodko, O. Bugutsky, D. Lykhvar, A. Sapegin, V. Pe­re­sipkin, C. Frankfurt, O. Kalachikov,  M. Krav­chenko, M. Zubets, P. Prokopovych, V. Kudashev is revealed. Originality. Thematic blocks of serial editions are devoted to issues of the role of academic scientific institutions in scientific and methodological support and coordination of scientific researches, development of some branches of agriculture, with its general characterization are set. Main results. The significance of serial publications as an information resource for studying the history of the forming and development of agricultural research work, the formation of a network of branch scientific institutions, the extension of agrarian education, the establishment of scientific schools and areas in agrarian science, actualization of the scientific heritage for solving urgent issues of the present, etc. The most numerous block of editions is devoted to the development of academic branch science, which took place within the framework of the functioning of the All-Ukrainian Academy of Agricultural Sciences, the Department of Agricultural Sciences of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences, the Southern Department of the All-Union Academy of Agricultural Sciences and the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Conclusions. It is shown that serial editions, created on the basis of a wide range of diverse sources, mainly Ukrainian archival funds, periodicals, statistical materials, scientific literature, promote the representation and evaluation of the activities of some agricultural scientists and research teams in the departmental, regional and sectoral aspects. Practical meaning. The article will contribute to the expansion of the source resource for the study of the formation and development of the agricultural researching work in Ukraine.

Author Biography

Iryna S. Borodai, National Scientific Agricultural Library, NAAS of Ukraine

D. Sc. in History, Professor, Deputy Director for Scientific Work of the National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

References

Arkhireyskyi, D. V. (2017). Ahrarna polityka Ukrayins'koyi Derzhavy za zhurnalamy zasidan' Rady Ministriv [Agrarian policy of the Ukrainian State on the journals of the meetings of the Council of Ministers]. Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriya: Istoriya ta arkheolohiya [Dnipropetrovsk University Bulletin. History & Archeology series]. Dnipro, issue 25(1), pp. 189–200 (in Ukrainian).

Bey, R. V., 2015. Evolyutsiya naukovoyi dumky v mekhanizatsiyi ta avtomatyzatsiyi u tvarynnytstvi URSR (20–80-ti rr. XX st.) [Evolution of scientific thought in the mechanization and automation of animal husbandry in the Ukrainian SSR (20–80-s of the 20th century]. Vinnytsya: Nilan (in Ukrainian).

Bezuhlyy, M. D., ed., 2011. Pivdenne viddilennya VAS·HNIL (1969–1990) [Southern Branch of AUAASL]. Collection of documents and materials. Kyiv (in Ukrainian).
Bondur, T. O., 2017. Informatsiynyy resurs "Haluzevi periodychni vydannya XIX st. NNSHB NAAN" v systemi informatsiyno-analitychnoho zabezpechennya ahrarnoyi osvity ta nauky Ukrayiny [Information resource "Sectoral periodicals of the 19th century of NSAL NAAN" in the system of informational and analytical support of agrarian education and science of Ukraine]. Byuleten' Natsional'noyi naukovoyi sil's'kohospodars'koyi biblioteky NAAN [Bulletin of the National Scientific Agricultural Library of NAAS]. Vinnytsia, special issue, pp. 8–13 (in Ukrainian).

Boroday, I. S., 2012. Teoretyko-metodolohichni osnovy stanovlennya ta rozvytku vitchyznyanoyi zootekhnichnoyi nauky [Theoretical and methodological foundations of the formation and development of domestic animal science]. Vinnytsia: Nilan (in Ukrainian).

Demuz, I. O., 2014. Naukovi tovarystva na terenakh Ukrayiny XIX – pochatku XX st.: poliloh uchenykh i epokh [Scientific societies in the territory of Ukraine of the 19th – early 20th centuries: the pololo-gist of scientists and epochs]. Pereiaslav-Khmelnytskyi: Lukashevych O. M. (in Ukrainian).

Hadzalo, Ya. M., ed., 2014. Orhanizatsiya nau-kovoho zabezpechennya sil's'kohospodars'koyi haluzi URSR u 1946–1956 rokakh [Organization of scientific support of the agricultural sector of the Ukrainian SSR in 1946–1956]. Collection of documents and materials. Vinnytsia: Nilan (in Ukrainian).

Hadzalo, Ya. M., red., 2016. Kolhospna doslidna sprava v USRR/URSR u 1934–1956 rokakh [Collective farm research work in the Ukrainian SSR in 1934–1956]. Collection of documents and materials. Kyiv: Nash format (in Ukrainian).

Kolomiyets, N. D., 2011. Periodychne vydannya "Zapysky Ymperatorskoho obshchestva sel'skoho khozyaystva yuzhnoy Rossyy": litopys pivdenno-ukrayins'koyi ahrarnoyi nauky [Periodical "Notes of the Imperial Society of Agriculture of Southern Russia": Chronicle of South-Ukrainian Agrarian Science]. Istorija nauky i bioghrafistyka, no. 2. Available at: (in Ukrainian).

Melnyk, Yu. F., ed., 2006. Vseukrayins'ka Akademiya Sil's'kohospodars'kykh Nauk (1931–1935 rr.) [All-Ukrainian Academy of Agricultural Sciences (1931–1935)]. Collection of documents and materials. Kyiv: Ahrarna nauka (in Ukrainian).

Petrychenko, V. F., ed., 2014. Naukovo-orhanizatsiyni zasady rozvytku ahrarnoyi nauky ta yiyi upravlinnya v URSR (1962–1968 rr.) [Scientific and organizational principles of the development of agrarian science and its management in the Ukrainian SSR (1962–1968)]. Collection of documents and materials. Kyiv: FOP Korzun D. Yu. (in Ukrainian).

Verhunov, V. A., 2012. Sil's'kohospodars'ka doslidna sprava v Ukrayini vid zarodzhennya do akademichnoho isnuvannya: orhanizatsiynyy aspekt [Agricultural experimental work in Ukraine from beginning to academic existence: organizational Aspect]. Kyiv: Ahrarna nauka (in Ukrainian).

Verhunov, V. A., ed., 2007. Ahrohruntoznavstvo v Ukrayini (1930–1941 rr.) [Agronomical Soil Science in Ukraine (1930–1941)]. Collection of documents and materials. Kyiv, part 1 (in Ukrainian)

Verhunov, V. A., ed., 2008. Ahronomichne gruntoznavstvo v Ukrayini (1918–1930 rr.) [Agronomi-cal Soil Science in Ukraine (1918–1930)]. Collection of documents and materials. Kyiv: DNSHB UAAN (in Ukrainian).

Verhunov, V. A., ed., 2010. Naukovo-konsul'tatsiyna rada Narodnoho komisariatu zemel'nykh sprav USRR (1927–1930 rr.) [Scientific and Advisory Board of the People's Commissariat of Land Affairs of the USSR (1927–1930)]. Collection of documents and materials. Kyiv (in Ukrainian).

Verhunov, V. A., ed., 2012. Sil's'ke hospodarstvo URSR ta yoho naukove zabezpechennya u 1940–1946 rokakh [Agriculture of the Ukrainian SSR and its scientific support in 1940–1946]. Collection of documents. Kyiv: Nilan. (in Ukrainian).

Verhunov, V. A., ed., 2012. Sivozminy v systemakh zemlerobstva Ukrayiny (1958–1984 rr.) [Crop rotation in agricultural systems of Ukraine (1958–1984)]. Collection of documents and materials. Kyiv: Nilan (in Ukrainian).

Verhunov, V. A., ed., 2015a. Derzhavne rehulyuvannya sil's'kohospodars'koyi nauky v USRR/URSR u 1935–1940 rokakh [State regulation of agricultural science in the Ukrainian SSR in 1935–1940]. Collection of documents and materials. Vinnytsia: Nilan (in Ukrainian).

Verhunov, V. A., ed., 2015b. Kyyivs'ke tovarystvo sil's'koho hospodarstva ta sil's'kohospodars'koyi promyslovosti (1876–1919) [Kiev Society of Agriculture and Agricultural Industry (1876–1919)]. Collection of documents and materials. Vinnytsia (in Ukrainian).

Verhunov, V. A., ed., 2015c. Poltavs'ke tovarystvo sil's'koho hospodarstva [Poltava Society of Agriculture]. Collection of documents and materials. Vinnytsia: Korzun D. Yu., issue 1–3 (in Ukrainian).

Verhunov, V. A., ed., 2006. Ukrayins'ka akademiya sil's'kohospodars'kykh nauk (1956–1962 rr.) [Ukrainian Academy of Agricultural Sciences (1956–1962)]. Collection of documents and materials. Kyiv: Ahrarna nauka (in Ukrainian).

Zabuds'ka, L. F., 2010. Zibrannya ridkisnykh i tsinnykh vydan' u fondakh DNSHB NAANU, bibliotekakh naukovo-doslidnykh ustanov merezhi NAANU: problemy ta perspektyvy zberezhennya [Collection of rare and valuable editions in funds of ssal unaas, libraries of scientific-research establishments of UNAAS network: problems and prospects of saving]. Bibliotekoznavstvo, dokumentoznavstvo, informolohiya [Library science. Record studies. Informology]. Kyiv, issue 3, pp. 72–76 (in Ukrainian).

Zubets, M. V., ed., 2006. Sil's'kohospodars'kyy naukovyy komitet Ukrayiny (1918–1927 rr.) [Agricultural Scientific Committee of Ukraine (1918–1927)]. Collection of documents and materials. Kyiv: Ahrarna nauka (in Ukrainian).

Zubets, M. V., ed., 2008. Viddil sil's'kohospo-dars'kykh nauk AN URSR (1945–1956) [Department of Agricultural Sciences of the Academy of Sciences of the USSR (1945–1956)]. Collection of documents and materials. Kyiv: Ahrarna nauka (in Ukrainian).
Published
2020-01-06
How to Cite
BORODAI, Iryna S.. The serial publications as sources of research on the history of agricultural experimental work in Ukraine. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии ISSN 2664-9950 (Print) ISSN 2707-6385 (Online), [S.l.], v. 2, n. 1, p. 194–204, jan. 2020. ISSN 2707-6385. Available at: <http://uha.dp.ua/index.php/UHA/article/view/42>. Date accessed: 19 sep. 2020. doi: https://doi.org/10.15421/26190116.
Section
Historiography. Source Study. Special Historical Disciplines