Katerynoslav (Dnipropetrovsk) Soviet-Party School (1920−1933) as a factor of Bolshevik indoctrination

Abstract

The purpose and conditions of creation, as well as peculiarities of the functioning of Soviet-party schools in the 1920s were investigated. On the example of the Katerynoslav (Dnipropetrovsk) school the educational and personnel aspects of activity of similar establishments are analyzed. It’s established that the Soviet-party schools operating in the Ukrainian SSR played an important role in spreading communist propaganda and population indoctrination, and this was of no small importance in the formation of the Soviet totalitarian regime. The article deals with the main goal of the party schools – the training of party functionaries, activists, propagandists, whose main quality was devotion to the ruling regime. It’s defined that party education meant raising the general educational level of school students, as well as maximizing their perception of communist ideology. Graduates of party schools were in great demand on party, public and state work.

Author Biographies

Kateryna O. Dubinska, Oles Honchar Dnipro National University

Master of History, Postgraduate Student of the Department of World History, Oles Honchar Dnipro National University

Dmytro V. Arkhireyskyi, Oles Honchar Dnipro National University

Doctor of History, Associate Professor, Head of the Department of World History at the Oles Honchar Dnipro National University

References

Andreev, Ye. G. (1973). Formy i metody partiynogo prosveshcheniya (Iz istorii stanovleniya sistemy politicheskogo obrazovaniya 1921–1925 gg.). Alma-Ata: Nauka (in Russian).

Anikeeva, I. V. (1982). Marksistsko‑leninskoe obrazovanie kommunistov i bespartiynykh v nachalnom zvene partiynogo prosveshcheniya: (Opyt Kompartii Ukrainy 1921–1928 gg.): dis. na soisk. uchen. step. kand. ist. nauk (07.00.01). Dnepropetrovsk (in Russian).

Bystrov, Ye. S. (1979). Deyatelnost KPSS po sozdaniyu I razvitiyu sistemy marksistsko‑leninskogo obrazovaniya v period stroitelstva sotsializma (1917–1938 gg.): dis. na soisk. uchen. step. kand. ist. nauk (09.00.02). Moskva (in Russian).

Centraljnyj derzhavnyj arkhiv vyshhykh orghaniv vlady ta upravlinnja Ukrajiny. F. 166.

Centraljnyj derzhavnyj arkhiv ghromadsjkykh ob’jednanj Ukrajiny. F. 1.

Derzhavnyj arkhiv Dnipropetrovsjkoji oblasti.

Desyatyy sezd RKP(b). 8 marta – 16 marta 1921 g. (1933). Moskva: Partizdat (in Russian).

Doroshko, M. S. (2008). Nomenklatura. Kerivna verkhivka Radianskoi Ukrainy (1917–1938 rr.): monohrafiia. Kyjiv: Nika-Centr (in Ukrainian).

Frolov, M. O. (2011). Politychna systema ta nomenklaturna elita radjansjkoji Ukrajiny 1920–1930‑kh rr.: osoblyvosti ta mekhanizmy formuvannja i funkcionuvannja. Zaporizhzhja: KPU (in Ukrainian).

Gopner, S. I. (1957). Martovskie i aprelskie dni 1917 iz vospominaniy uchastnika Oktyabrskoy revolyutsii. Voprosy istorii (3), 42−52 (in Russian).

Korennaya, L. Ye. (1985). Deyatelnost Kommunisticheskoy partii po razvitiyu zaochnoy formy partiynogo prosveshcheniya (1926–1938 gg. na materialakh Kompartii Ukrainy): dis. na soisk. uchen. step. kand. ist. nauk. (07.00.01). Kiev (in Russian).

Krotov, F. G. (1978). Shkola ideynoy zakalki. Ocherki istorii marksistsko‑leninskogo obrazo‑vaniya v KPSS. Moskva: Politizdat (in Russian).

Lebed Dmitriy Zakharovich. Bolshaya biograficheskaya entsiklopediya. (2009). Retrieved from https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/69573/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C (in Russian).

Magidov, V. (1923). V Yekaterinoslavskom podpole 1911–12 g. (Vospominaniya uchastnika). Letopis revolyutsii. Zhurnal Komissii po izucheniyu Istorii Oktyabrskoy Revolyutsii i Kommunisticheskoy Partii (bolshevikov) Ukrainy (2), 91–94 (in Russian).

Petrovichev, N. A. (1970). Partiynoe stroitelstvo: uchebnoe posobie. Moskva: Politizdat (in Russian).
Published
2019-12-23
How to Cite
DUBINSKA, Kateryna O.; ARKHIREYSKYI, Dmytro V.. Katerynoslav (Dnipropetrovsk) Soviet-Party School (1920−1933) as a factor of Bolshevik indoctrination. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии ISSN 2664-9950 (Print) ISSN 2707-6385 (Online), [S.l.], v. 1, n. 1-2, p. 36–43, dec. 2019. ISSN 2707-6385. Available at: <http://uha.dp.ua/index.php/UHA/article/view/12>. Date accessed: 22 oct. 2021. doi: https://doi.org/10.15421/2611805.
Section
History of Ukraine